Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

4.jpg
60 godina GISKO

Razvojna matična služba

Adresa:
Europska avenija 24
31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 211 272
Fax.: +385 (0)31 211 218 (lokal 201)
e-mail: maticna.sluzba@gskos.hr
Rad s poslovnim suradnicima: ponedjeljak - petak: 08.00 - 15.00
Osoba za kontakt
(županijska matična narodna djelatnost):
Ljiljana Krpeljević, dipl. knjižn.
Osoba za kontakt
(sveučilišna matična djelatnost):

dr. sc. Svjetlana Mokriš, viša knjižničarka


U okviru Gradske i sveučilišna knjižnice Osijek djeluje Razvojna matična služba čija je djelatnost određena Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH (NN 43/01), čl. 2:
"Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica u Republici Hrvatskoj, unapređivanje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito."

 

Razvojna matična služba GISKO obavlja djelatnost:

 • Županijske matične narodne knjižnice za sve narodne i školske knjižnice u županiji
 • Sveučilišne matične knjižnice za visokoškolske i specijalne knjižnice u sastavu matičnog sveučilišta, za samostalne općeznanstvene i specijalne knjižnice županije te za knjižnice i druge pravne i fizičke osobe čija je knjižnična građa registrirana kao kulturno dobro

 

Poslovi Razvojne matične službe GISKO:

Temeljni:

 • stručni nadzor nad radom knjižnica
 • praćenje rada knjižnica, njihovog ustroja, stanja i potreba
 • surađivanje u projektiranju i opremanju prostora
 • poticanje knjižnica na sustavnu izgradnju ukupnih zbirki
 • poticanje i organiziranje stručnog usavršavanja knjižničnog osoblja
 • koordiniranje rada knjižnica na području svoje matičnosti
 • poticanje suradnje među knjižnicama u sklopu jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava radi racionalnijeg djelovanja i korištenja zajedničkih informacijskih izvora

Razvojni:

 • izrada dugoročnih razvojnih planova, programa i elaborata za potrebe pojedinih knjižnica i knjižničnog sustava u skladu s propisanim standardima
 • predlaganje programa informatizacije pojedinih knjižnica i njihovo povezivanje s matičnom i ostalim knjižnicama u informacijskom sustavu RH
 • suradnja u stručnim projektima koje na razini države pokreće NSK
 • organiziranje savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja i trajnog obrazovanja knjižničnog osoblja

 

Razvojna matična služba GISKO sudjeluje u organiziciji stručno-informativnih sastanaka za školske knjižničare:

 • informativni utorci (svaki prvi utorak u mjesecu za knjižničare osnovnih škola)
 • informativne srijede (svaka prva srijeda u mjesecu za knjižničare srednjih škola)

 

Zakoni, pravilnici i standardi bitni za rad knjižnica:

 • Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00)   
 • Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture (NN 49/93)
 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, NN 198/03, NN 105/04, NN 174/04, NN 46/07)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08)
 • Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u RH (NN 43/01)
 • Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci (NN 21/99)
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
 • Standardi za narodne knjižnice u RH (NN 58/99)
 • Standard za školske knjižnice (NN 34/00)
 • Standardi za visokoškolske knjižnice // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 33 (1990)
 • Hrvatski standardi za specijalne knjižnice // Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete 3 (1993)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11)

 

Stručna literatura: elektronički izvori

Stručni skupovi, predavanja, radionice,.....