Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

5.jpg
60 godina GISKO

Međuknjižnična posudba

 

Adresa: Europska avenija 24
31000 Osijek
Tel.: +385(0)31 211 233
Fax.: +385(0)31 211 218 (lokal 201)
E-mail:

mkp@gskos.hr

Rad s korisnicima:

ponedjeljak - petak: 08.00 - 19.30
                      subota: 08.00 - 12.30

Osoba za kontakt:

Voditeljica Odjela studijske čitaonice                    dr.sc.Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica

 

Međuknjižnična posudba odsjek je Studijske čitaonice GISKO.
GISKO u cilju što potpunijeg i cjelovitijeg zadovoljavanja sve raznovrsnijih i složenijih korisničkih zahtjeva u odnosu na knjižničnu građu nudi usluge međuknjižnične posudbe za potrebe svojih korisnika te posuđuje građu drugim knjižnicama za potrebe njihovih korisnika.
Međuknjižnična je posudba postupak kojim knjižnica, na zahtjev svojih korisnika, knjižničnu građu koju ne posjeduje u svojim zbirkama, pribavlja od drugih knjižnica. Međuknjižnična je posudba bitan čimbenik u osiguravanju opće dostupnosti knjižnične građe korisnicima, prije svega za potrebe njihovog znanstvenog i stručnog rada te stručnog usavršavanja. Obrazac možete ispuniti elektroničkim putem.

 

 

Knjižnice iz kojih se pribavlja građa međuknjižničnom posudbom
Knjižnična građa koja se pribavlja međuknjižničnom posudbom
Postupak naručivanja knjižnične građe
Rokovi pristizanja i posudbe knjižnične građe
Korištenje knjižnične građe
Cjenik usluga

 

Knjižnice iz kojih se pribavlja građa međuknjižničnom posudbom

GISKO obavlja usluge međuknjižnične posudbe na nacionalnoj i međunarodnoj razini:

Na nacionalnoj razini suradnja se odvija:
s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu
sa svim ostalim knjižnicama uključenim u hrvatski knjižnični sustav

Na međunarodnoj razini suradnja se odvija:
s The British Library Document Supply Centre, Boston Spa, United Kingdom
sa Subitom
sa svim inozemnim knjižnicama s kojima je moguće uspostaviti suradnju

 

Knjižnična građa koja se pribavlja međuknjižničnom posudbom

  • monografske publikacije u originalu (na privremenu posudbu)
  • dijelovi monografskih publikacija u obliku preslika na papiru ili u elektroničkom obliku (u trajno vlasništvo)
  • članci iz serijskih publikacija u obliku preslika na papiru ili u elektoničkom obliku (u trajno vlasništvo)

Pri izradi preslika GISKO je dužan poštivati odredbe Zakona o autorskom pravu (NN 9/99, NN 76/99, NN 127/99, NN 67/01).

Svaka knjižnica, kojoj je upućen zahtjev za međuknjižničnom posudbom, ima, u skladu sa svojim pravilnikom o posudbi, pravo odlučivanja koju će građu isključiti iz međuknjižnicne posudbe.

GISKO iz međuknjižnicne posudbe isključuje:
  • knjižničnu građu koja je na raspolaganju za korištenje unutar prostora Knjižnice
  • istodobno posuđivanje više primjeraka istoga naslova monografskih publikacija
  • istodobno posuđivanje više od tri monografske publikacije

 

Postupak naručivanja knjižnične građe

Korisnici GISKO koji žele naručiti knjižničnu građu iz drugih knjižnica mogu to učiniti u Odsjeku međuknjižnične posudbe pri Studijskoj čitaonici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Knjižnica koja za potrebe svojih korisnika naručuje knjižničnu građu iz GISKO može to učiniti slanjem ispunjenih IFLA-inih obrazaca:
poštom
faksom
elektroničkom poštom

 

Rokovi pristizanja i posudbe knjižnične građe

Knjižnica iz koje se međuknjižničnom posudbom naručuje građa vrijeme potrebno za dostavu posuđene građe rok posudbe knjižnične građe
British Library Document Supply Centre 1 -2 tjedna 2 tjedna
Subito 1 tjedan 4 tjedna
ostale knjižnice u Europi 4-6 tjedana 4 tjedna
GISKO   4 tjedna (uključujući i vrijeme potrebno za vraćanje posuđene građe)

Korisnici koji naručuju građu međuknjižničnom posudbom bit će obaviješteni o pristizanju građe i mogućnostima njezine posudbe telefonski, faksom ili elektroničkom poštom, u najkraćem mogućem roku.

 

Korištenje knjižnične građe

Knjižnica koja za potrebe svojih korisnika obavlja međuknjižničnu posudbu jamči povrat posuđene knjižnične građe.
Građa koju je GISKO za svoje korisnike posudila iz drugih knjižnica može se koristiti samo u prostorijama GISKO. Preslici članaka i računalni ispisi predaju se krajnjem korisniku u trajno vlasništvo. Dostava članaka elektroničkom poštom za korisnike koji osobno, a ne posredstvom neke knjižnice, traže uslugu međuknjižnične posudbe obavlja se nakon izvršenja financijskih obveza prema GISKO.

Cjenik usluga