Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

6.jpg
60 godina GISKO

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenog djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. Zakona o pravu na pristup informacijama:
(1) Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama toga Zakona.
(2) U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. ovog Zakona, navesti i:
1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
2) način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Detaljne uvjete o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava iz stavka 1. članka 34., kao i sadržaj i način objave, te s time povezano vođenje evidencije propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14, 15/14).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Gradske i sveučilišna knjižnice Osijek, i to:

  • poštom na adresu Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek,Europska avenija 24, 31000 Osijek;
  • na broj faksa: 031/211-218;
  • donijeti osobno u Tajništvo Knjižnice
    radnim danom od 8:00 do 15:00 sati ili
  • na adresu e-pošte: biserka@gskos.hr

Službenica za informiranje:
Biserka Ptičar, dipl. iur.
Telefon: 031/211-218,
E-mail: biserkap@gskos.hr

 

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama:

- Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15)

- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14 i 15/14)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu  (csv format)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu