Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

7.jpg
60 godina GISKO

Uvjeti posudbe

Posudba knjižnične građe izvan Knjižnice

Korištenje knjižnične građe u prostorima Knjižnice

Knjižnična građa može se posuditi samo uz predočenje članske iskaznice.
Svi primjerci koji se mogu posuditi izvan Knjižnice član posuđuje u posudbenim odjelima. Primjerak posuđen na jednom od posudbenih odjela može se razdužiti isključivo na tom odjelu.

 

Broj primjeraka knjižnične građe koji se može posuditi

Rok posudbe knjižnične građe

Prekoračenje roka posudbe

Rezervacija knjižnične građe

 

Broj primjeraka knjižnične građe koji se može posuditi
 

Individualni redovni član može istovremeno posuditi najviše četiri jedinice knjižnične građe.
Individualni privremeni član na jedan mjesec može istovremeno posuditi samo jednu jedinicu knjižnične građe.
Individualni privremeni član na jedan dan može koristiti knjižničnu građu samo u čitaonicama.
Na obiteljsku iskaznicu istovremeno se može zadužiti najviše šest jedinica knjižnične građe.
Kolektivni članovi – pravne osobe, mogu istovremeno posuditi najviše deset jedinica knjižnične građe.
Ukoliko je posuđeno djelo u više svezaka, svaki svezak smatra se jednom jedinicom knjižnične građe. Istovremeno se može posuditi samo dva naslova lektire ili stručne knjige (udžbenici ili ispitna literatura).

 

 

Rok posudbe knjižnične građe
 

Rok posudbe knjiga je 14 dana, a može se produžiti još dva puta po 14 dana. Ne može se produžiti rok posudbe lektire, udžbenika, ispitne literature i primjerak naslova koji je rezerviran.
Rok posudbe video vrpci, CD-a i DVD-a je 2 dana, a može se produžiti još samo jednom na rok od dva dana i to isključivo na Odjelu medioteke i u slučaju da naslov nije rezerviran.
Dani roka posudbe računaju se kalendarski. Ukoliko rok posudbe istječe u nedjelju, na državni blagdan ili drugi neradni dan, smatra se da rok posudbe istječe prvi idući radni dan.
Produženje roka posudbe član može zatražiti osobno ili telefonski na posudbenim odjelima Knjižnice. Telefonsko produživanje roka posudbe članovi obavljaju na vlastitu odgovornost.

 

 

Prekoračenje roka posudbe


Prekorači li član rok posudbe, a nije pravovremeno zatražio produženje tog roka, dužan je platiti zakasninu. Zakasnina se naplaćuje po jedinici građe i po danu prekoračenja roka posudbe, a prema važećem cjeniku.
U slučaju prekoračenja roka posudbe dužeg od 10 dana Knjižnica će uputiti članu pismenu opomenu.
Član nema pravo dalje posuđivati građu dok ne ispuni svoje obveze prema Knjižnici glede vraćanja građe, plaćanja zakasnine i naknade štete.

 

 

Rezervacija knjižnične građe
 

Online rezervacija